CONDICIONS GENERALS DE FILMACIONS I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES EN ELS ESPAIS INTERIORS DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL TURÓ SEU VELLA DE LLEIDA

1. Les sol·licituds s’hauran d’adreçar per escrit al Sr. Director del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida amb 15 dies d’antelació a la data sol·licitada i adjuntades d’un informe escrit descrivint el projecte a desenvolupar (tant per les filmacions com pels treballs fotogràfics).

2. El desenvolupament de les filmacions i les sessions fotogràfiques no podran posar en risc la integritat dels béns patrimonials. No seran permeses les actituds que atemptin contra la dignitat de les persones i en el cas de que l’activitat (filmacions i sessions fotogràfiques) es desenvolupi dintre de l’horari públic caldrà harmonitzar i coordinar dita activitat amb la visita pública dels monuments. El Consorci del Turó de la Seu Vella valorarà la idoneïtat de les dramatitzacions i decorats proposats.

3. Les filmacions i les sessions fotogràfiques a l'interior de l'antiga catedral estan sotmeses a autoritzacions i taxes en funció del temps d'enregistrament i el destí de les mateixes. Al mateix temps, poden aplicar-se en alguns casos els valors de drets d'imatge així com les contrapartides de patrocini. En el cas de filmacions i fotografies per a un ús particular i no comercial, cal esmentar-ho en la vostra sol·licitud.

-Adreceu la vostra sol·licitud per a la realització de sessions fotogràfiques i filmacions en general a l'adreça electrònicaturoseuvella@turoseuvella.cat

-Model sol·licitud per a sessions fotogràfiques de caire social (Noces, bateigs, comunions, preboda)