Les sitges, destinades a l’emmagatzematge d’aliments, es troben situades al pas obert a través del baluard de la Llengua de Serp per comunicar els jardins de Pompeu Fabra i l’ascensor sud. Les sitges presenten forma arrodonida i han estat datades del segle XIII. Posteriorment (segle XV) perderen la seva funció en ser omplertes de terra per construir-hi a sobre un edifici dedicat a la producció tèxtil. Formen part de les construccions del barri de la Suda.